Stap 1

Stap 1 – Assessment en Haalbaarheidsonderzoek

In de eerste fase van een traject naar zelfstandig ondernemerschap verdiept Gap Year Holland zich vooral in de persoon van de “nieuwe” ondernemer.
Wie is hij/zij, wat zijn/haar achtergronden en drijfveren, vanuit welke motivatie heeft hij/zij de stap naar de wens tot het zelfstandig ondernemerschap gezet?

Gap Year Holland heeft hiervoor een uniek concept ontwikkeld wat we onder de noemer assessment bij de klant inzetten.
Hierin worden toekomstige ondernemerscapaciteiten als kennis, inzicht, houding en motivatie nader worden beoordeeld en in een dossier vastgelegd.
Binnen het assessment komen onder meer aan de orde: de wettelijke eisen aan een onderneming, belastingen, product en markt, vergunningen, marktonderzoek en potentiële klandizie. Tevens aandacht voor de meer persoonsgebonden kenmerken, zoals initiatief nemen, omgaan met tegenslagen en weerstand, creativiteit en doorzettingsvermogen. Maar ook wordt aandacht gegeven aan financiële gegevens, rechtsvorm en personeel, investeringen en financieringen, exploitatiebegroting en de boekhouding. Tevens kijkt Gap Year Holland in dit kader prominent naar de concurrentie op de markt en bezien of het reëel is om te verwachten dat men voldoende omzet maakt om gedurende een langere periode in eigen levensonderhoud te voorzien.
Hierna volgt overleg met de “nieuwe” ondernemer en komen we samen tot een eerste conclusie of het zelfstandig ondernemerschap tot de mogelijkheden behoort.

In het geval dat de “toekomstige” ondernemer geschikt wordt geacht, zal Gap Year Holland een meer diepgaande analyse plegen met de cliënt samen. Dit houdt in dat Gap Year Holland zijn of haar ondernemersvaardigheden analyseert en beoordeelt, en met andere partijen gaat overleggen of de eigen onderneming haalbaar is. Gap Year Holland denkt hierbij aan het beoordelen van de manier van bedrijfsvoering door de ondernemer, zijn commerciële inslag en de mate van risico die de ondernemer loopt. Daarbij vindt ook een verdergaande beoordeling vanuit bedrijfseconomisch oogpunt plaats. Gap Year Holland past een margecalculatie toe, waaruit blijkt of er voldoende ruimte is om te kunnen voorzien in het eigen levensonderhoud.

Gap Year Holland gebruikt hiervoor de E-Scan Ondernemerstest. Deze scan is ontwikkeld door Nederlandse wetenschappers en richt zich specifiek op ondernemers en zij die het willen worden. Van alle testen is E-Scan als enige specifiek afgestemd op en gevalideerd voor ondernemerschap.
De E-Scan Ondernemerstest is betrouwbaar en valide. Grondslag van de E-Scan ondernemerstest is een onafhankelijk en representatief onderzoek naar de persoonskenmerken van succesvolle ondernemers in het MKB, dat in 1995 is gestart. Bij dit onderzoek zijn o.a. de Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en het EIM betrokken geweest. Met behulp van Cronbach Alpha analyses, Principale Componenten analyses en validiteitanalyses zijn de betrouwbaarheid en validiteit bepaald en vastgesteld. De E-Scan Ondernemerstest wordt sinds de succesvolle introductie in de markt continu geëvalueerd. Zo is eind 2005 het proefschrift verschenen dat de titel draagt:
“E-Scan Ondernemerstest: beoordeling en ontwikkeling ondernemerscompetenties”.
Centraal daarin staat het Ondernemers Competentie Model dat heeft geleid tot een wetenschappelijk onderbouwde vragen set, rapportage en eindconclusie.
Het Ondernemers Competentie Model is samengesteld op basis van de competentietheorie. Een competentie omvat een combinatie van de 4 elementen: motivatie, persoonskenmerken, kwaliteiten en kennis voor het succesvol verrichten van een taak. De ondernemerstaak wordt daarbij omschreven als het (minimaal) laten voortbestaan van het bedrijf.
In het proces zullen we steeds nauw contact onderhouden met de toekomstige ondernemer zélf en deze ook actief inzetten in het hele proces, bij de voorbereiding en uitwerking van noodzakelijke gegevens.

Hierna zal Gap Year Holland komen tot een eigen eindbeoordeling, waarin onze conclusies voor een “Go or No Go” kenbaar worden gemaakt middels een assessmentrapport, inclusief alle relevante bijlagen.

ontdek jouw keuze voor de toekomst Sluit je aan op Facebook!